Σπίτι / Διαχειριστής / Περιγραφή εργασίας Διαχείριση εργασιών / Ρόλοι και δείγμα ευθύνη

Περιγραφή εργασίας Διαχείριση εργασιών / Ρόλοι και δείγμα ευθύνη

 • Διαχειρίζεται τον όγκο εργασίας και Στελέχωση προβλέψεις σε καθημερινή εβδομαδιαία μηνιαία τριμηνιαία και ετήσια βάση για ομάδες εργασίας μέσα στην εθνική οδό λειτουργίες μονάδα του τμήματος δημοσίων έργων
 • Παρέχει τον προγραμματισμό διαχείρισης εργατικού δυναμικού και φόρτου εξισορρόπησης απαιτήσεις για εργασία κορυφές και κοιλάδες
 • Κάνει τις προσαρμογές και συστάσεις προς τον προγραμματισμό μεγιστοποιήσετε υπηρεσίες και ποιότητα και για την επίτευξη ικανοποίηση πελατών παραγωγικότητα χρονοδιάγραμμα εμμονή και οικονομικοί στόχοι
 • Αναπτύσσει και ενημερώνει το μητρώο έργα
 • Αναθεώρηση και μελέτες τα σχέδια σύμβασης προδιαγραφή του έργου λειτουργιών ήδη Εκτιμημένων στοιχείων
 • Ορθή εκτέλεση των συμβατικών όρων και προϋποθέσεων του έργου
 • Διεξαγωγή αξιολόγησης της απόδοσης ποιότητας και παραγωγικότητας σε όλα τα έργα
 • Αναπτυχθούν και να καθιερωθούν διεργασίες πολιτικές προμηθειών, διαδικασίες και πρότυπα επιδόσεων
 • Αναπτύξουν ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου και του προϋπολογισμού για τη λειτουργία
 • Λειτουργίες διαχείρισης θα πρέπει να παρακολουθήσουν συνεδριάσεις με την υπο-ανάδοχοι σύμβουλοι και κύριος ανάδοχος του προγράμματος-πελάτη
 • Υλοποίηση του έργου σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα εκτέλεσης
 • Κατάλληλο συντονισμό μεταξύ της και υπεργολάβους για την έγκαιρη προμήθεια υλικών και εκτέλεση έργων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης
 • Εξασφαλιστεί ορθή κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού υλικών και εξοπλισμού σε όλη την περίοδο εκτέλεσης του έργου
 • Επιχειρησιακός διευθυντής έχει τη γενική ευθύνη για την επιτυχή ολοκλήρωση και παράδοση του έργου σε εύθετο χρόνο
 • Εξασφάλιση της ποιότητας εφαρμογής με τη σωστή επιθεώρηση δοκιμή
 • Εξασφάλιση της εφαρμογής ασφάλειας με την ανάπτυξη κατάλληλης ασφάλειας σχέδιο
 • Εξασφαλιστεί το κόστος του έργου εντός του προϋπολογισμού
 • Επιδοκιμάζει την κοστολόγηση και προϋπολογισμοί για τη συνολική, καθώς και τις ειδικές πτυχές του έργου
 • Προετοιμασία των αξιολογήσεων σε συντονισμό με το τμήμα ελέγχου κόστους
 • Νέου μέλους με αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπο εταιρείες ιδιαίτερα σε έργα Μέση Ανατολή επιχειρήσεων
 • Μια καλή κατανόηση του δικαίου των τοπικών συμβάσεων είναι χρήσιμο
 • Ως Operations Manager θα είναι υπεύθυνος για την επίτευξη όλους τους στόχους που έθεσε το σχέδιο, καθώς και κατάστημα και εργαζόμενος ΔΕΑ
 • Να διευθύνει τις δραστηριότητες της συνάρτησης λειτουργίες προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα πρότυπα επιχειρησιακής αποδοτικότητας και πελάτης υπηρεσία διατηρούνται καθόλου φορές
 • Παρακολούθησης ελέγχου επιβλέπει τα φορτηγά παρακολούθησης προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή παράδοση των εμπορευμάτων κατά τρόπο έγκαιρο και ικανοποίηση του πελάτη
 • Καταγράφει και παρακολουθεί την αξιοποίηση λειτουργίες προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και έγκαιρη παράδοση των εμπορευμάτων
 • Εσωτερική τακτικών αλληλεπιδράσεις με τη μεταφορά να παρέχει up-ημερομηνία την πρόοδο σε σχέση με τους στρατηγικούς στόχους και την έκθεση οποιαδήποτε σημαντική θέματα
 • Τακτικών αλληλεπιδράσεις με όλων των σχετικών τμημάτων που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις να παρέχουν γνώση και καθοδήγηση που σχετίζονται με το πεδίο εργασίας επιβλέπει την πρόοδο εργασιών και επίλυση κρίσιμων ζητημάτων
 • Τακτικών αλληλεπιδράσεις με τα μέλη της άμεσης ομάδας να διαχειρίζονται και να επιβλέπει την εκτέλεση της συνάρτησης παρέχουν καθοδήγηση και να διαχειρίζονται τις καθημερινές λειτουργίες
 • Τρίτους αναδόχους κυβερνητικές οντότητες
 • Σχέδια, κατευθύνει και ελέγχει τα καθήκοντα του προσωπικού επιχειρήσεων εθνική οδό
 • Εργασία εκτελείται υπό την καθοδήγηση του διευθυντή δημοσίων έργων
 • Εγκρίνει τα χρονοδιαγράμματα που αναπτύχθηκε από τις εποπτικές αρχές και λειτουργεί με τη διοίκηση να επικοινωνούν και να συμπληρώσετε τα χρονοδιαγράμματα και λαβή εξαιρέσεις ρύθμιση προτεραιότητες όταν χρειάζεται
 • Σχόλια τα αποτελέσματα των εν εξελίξει επιδόσεων στους στόχους
 • Λαμβάνει διορθωτικά μέτρα με άδεια κλιμακωθεί ανάλογα με τις ανάγκες
 • Κατευθύνει και εποπτεύει ανάπτυξη το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, το οποίο καθορίζει τους στόχους και τους στόχους για τις ανάγκες κατασκευής και συντήρησης
 • Συμμετέχει σε ημερήσια εβδομαδιαία μηνιαία και ετήσια διαδικασία σχεδιασμού ανάλογα με την περίπτωση
 • Εκτελεί όλα τα καθήκοντα και οι ευθύνες σε ένα έγκαιρο και αποτελεσματικό τρόπο σύμφωνα με τις καθιερωμένες πολιτικές για την επίτευξη των γενικών στόχων της παρούσας θέσης
 • Προβάλλει μια ευνοϊκή εικόνα του νομού για την προώθηση των στόχων και να προωθήσει και να ενισχύσει τη δημόσια αναγνώριση και αποδοχή από όλους τους τομείς της προσπάθειας
 • Εκτελεί άλλα καθήκοντα και ευθύνες όπως απαιτείται ή ζητήθηκε
 • Γνώση της και την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν έναν υπολογιστή και το λογισμικό που απαιτείται
 • Αναλυτικές δεξιότητες και στατιστική μεθοδολογία
 • Εξαιρετική διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δυνατότητα να επικοινωνούν αποτελεσματικά τόσο προφορικά όσο και γραπτά
 • Δυνατότητα να ασχοληθεί με πολλές μεταβλητές συγκεκριμένα ή αφηρημένα κατά την εκπόνηση προσεγγίσεις για μεγάλα προβλήματα
 • Ικανότητα άσκησης η απόφαση αποφασιστικότητα και δημιουργικότητα που απαιτείται σε περιπτώσεις κρίσιμων και/ή μη αναμενόμενο μέτριου κινδύνου στην οργάνωση
 • Συντονίζει και παρακολουθεί το έργο του εξωτερικούς προμηθευτές εργολάβοι και συμβούλους που έχουν ανατεθεί
 • Επιτυχή εκτέλεση του έργου απαιτεί μια εκτεταμένη υπόβαθρο, καθώς και δεξιοτήτων στο συντονισμό του τμήματος εργασίας
 • Δίνει προτεραιότητα και εκχωρεί διαθέσιμους πόρους σχόλια και αξιολογεί υπηρεσία παράδοσης κάνει προτάσεις για βελτίωση και εξασφαλίζει μέγιστη αποτελεσματική παροχής υπηρεσιών
 • Διαχειρίζεται και συμμετέχει στην ανάπτυξη και διοίκηση του τμήματος προϋπολογισμού επιβλέπει τον προϋπολογισμό για τη διαίρεση
 • Παρέχει βοήθεια πολύπλοκο προσωπικό του διευθυντή έργων δημόσιας ετοιμάζει και παρουσιάζει τις εκθέσεις βαθμολογίας και άλλα αναγκαία αλληλογραφία
 • Διευθύνει ποικίλα οργανωτικές μελέτες έρευνες και επιχειρησιακές μελέτες συνιστά τροποποιήσεις σε προγράμματα που έχουν εκχωρηθεί πολιτικές και διαδικασίες ανάλογα με την περίπτωση
 • Συντεταγμένες ανατεθεί υπηρεσίες και δραστηριότητες με εκείνες των άλλων διαιρέσεις και εξωτερικές υπηρεσίες και οργανισμούς
 • Οθόνες αλλαγές κανονισμών και τεχνολογία που μπορεί να επηρεάσει τις λειτουργίες εφαρμόζει πολιτική και διαδικαστικές αλλαγές μετά την έγκριση
 • Λαμβάνει ερευνά και να απαντά στα προβλήματα και τις καταγγελίες σε ένα επαγγελματικό τρόπο εντοπίζει και εκθέσεις ευρήματα και αναγκαία διορθωτική ενέργεια
 • Ανταποκρίνεται σε εργασίες συντήρησης και επισκευής καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως απαιτείται
 • Οργάνωση και διαχείριση πρακτικές που ισχύουν και για την ανάπτυξη ανάλυση και αξιολόγηση των πολιτικών προγραμμάτων και των λειτουργικών αναγκών του τμήματος που έχουν ανατεθεί
 • Γενικές αρχές διαχείρισης κινδύνων που σχετίζονται με τις λειτουργίες της περιοχής που έχουν ανατεθεί
 • Ασφάλεια αρχές και πρακτικές του επιχειρησιακού έργου που έχει ανατεθεί
 • Τήρηση αρχείων αρχές και διαδικασίες
 • Μοντέρνο γραφείο πρακτικές μέθοδοι και ο εξοπλισμός υπολογιστή
 • Εφαρμογές η/υ που σχετίζονται με την εργασία
 • Λεξιλόγιο ορθογραφία αγγλική χρήση γραμματικής και στίξης
 • Διαχείριση και εποπτεία των σύνθετων έργων έγκαιρα και εντός προϋπολογισμού
 • Σχέδιο οργανώσετε χρονοδιάγραμμα εκχώρηση αναθεώρηση και αξιολόγηση του έργου του προσωπικού
 • Αξιολογείτε και να σχεδιάζετε βελτιώσεις λειτουργίες πολιτικών διαδικασιών ή μεθόδων
 • Έρευνα αναλύστε και αξιολογήστε νέες διαδικασίες μέθοδοι και τεχνικές της λειτουργίας
 • Προετοιμασία σαφή και συνοπτικό εκθέσεων αλληλογραφία πολιτικές διαδικασίες και άλλο έντυπο υλικό
 • Αναλύσετε ερμηνεύσει αυτά συνοψίζουν και να παρουσιάσει διοικητικών και τεχνικών πληροφοριών και δεδομένων με αποτελεσματικό τρόπο
 • Καθιερώσει και να διατηρεί μια ποικιλία κατάθεσης καταγραφή και συστήματα παρακολούθησης
 • Οργανωθείτε και θέστε προτεραιότητες σε ποικιλία σχεδίων και πολλές εργασίες σε ένα αποτελεσματικό και άμεσο τρόπο οργανώσει δική εργασία καθορισμός προτεραιοτήτων και τήρηση των προθεσμιών κρίσιμη στιγμή
 • Διακριτικότητα πρωτοβουλίας σύνεση και ανεξάρτητη κρίση στο πλαίσιο γενικής πολιτικής διαδικαστικών και νομικών οδηγιών
 • Η λειτουργίες διαχείρισης πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζονται τα προγράμματα που μπορεί να περιλαμβάνει ευαίσθητων περιβαλλοντικά θέματα πολιτικά ή προσωπικού
 • Η λειτουργία διαχείρισης έχει την συνολική ευθύνη για τη διασφάλιση ότι πληρούνται όλες οι υποχρεώσεις της συμφωνίας μεταξύ του πελάτη και η εταιρεία
 • Η λειτουργία διαχείρισης οδηγεί τη συμφωνία να διασφαλίσουμε ότι το έργο έχει προγραμματιστεί σχεδιαστεί προμηθεύονται κατασκευάζονται και ανέθεσε εντός του χρόνου που κοστίζουν ποιότητα και προδιαγραφές απόδοσης συμφωνήσει με τον πελάτη
 • Η λειτουργία διαχείρισης αντιπροσωπεύει την εταιρεία όταν ασχολείται με τον πελάτη, καθώς και με άλλους φορείς, όπως υπο-σύμβουλοι και κυβερνητικές υπηρεσίες
 • Επικοινωνούμε σε τακτική βάση με όλα τα κόμματα εσωτερικά και εξωτερικά με τη βοήθεια πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις και άλλα μέσα
 • Εξασφαλίσει ότι πληρούνται όλα τα s εταιρεία συμβατικές και νομικές υποχρεώσεις για την ικανοποίηση του πελάτη
 • Κρατήσει εταιρεία διαχείρισης ενημέρωσε το συντομότερο από τυχόν προβλήματα με την αντίληψη του s πελάτη της εταιρείας s απόδοσης
 • Οργάνωση και διαχείριση της ομάδας έργου που έχει ανατεθεί να ολοκληρώσουν με επιτυχία το έργο, εξασφαλίζοντας ότι όλα τα μέλη της ομάδας έργου είναι πλήρως εξοικειωμένος με τους στόχους του έργου
 • Εξασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε απαραίτητα ΜΑΠ παρέχεται στο προσωπικό
 • Διατηρούν αρχεία του site επισκέψεις από προσωπικό ομάδα έργου
 • Εκδίδει οδηγίες εργασιών στο Υπεύθυνος σχεδίασης και τους ηγέτες εργασίας
 • Οργάνωση έργου αναθεώρηση συνεδριάσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα να επανεξετάσει το κόστος πραγματική πρόοδος για την ολοκλήρωση αναγνώριση των προβληματικών περιοχών και συμφωνείτε διορθωτικών ενεργειών
 • Εξασφαλιστεί ότι οι δαπάνες και την εφαρμογή των εργασίμων ωρών και κόστους παρακολουθούνται σωστά ελεγχόμενη και αναφέρθηκαν στη διοίκηση της εταιρείας και στον υπολογιστή-πελάτη, ανάλογα με την περίπτωση
 • Προσδιοριστούν δυσμενείς τάσεις που ενδέχεται να επηρεάζουν τις προβλέψεις του προγράμματος και ή κόστος και να λαμβάνει απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίησή τους
 • Παρακολουθήσουν την εταιρεία s μηνιαία συνεδρίαση λειτουργική επισκόπηση του έργου να υποβάλει έκθεση προς τη γενική κατάσταση του έργου
 • Ανάλογα με την περίπτωση, επισκεφθείτε την τοποθεσία της εργασίας σε τακτά χρονικά διαστήματα για την αναθεώρηση από πρώτο χέρι ασφάλειας πραγματικής προόδου
 • Δυνατότητα να στρατηγικά σχέδιο και να συντονίσει τις κινήσεις μέσα στην εγκατάσταση
 • Ισχυρή οργανωτικές και ηγετικές δεξιότητες για μια πολύπλευρη εργασιακό περιβάλλον
 • Χρησιμοποιούν μια προπόνηση καθοδήγησης στυλ ηγεσίας να υποστηρίξει και να αναπτύξουν τις λειτουργικές ομάδες
 • Ενοικίαση τρένο να αναπτύξουν και να επιβλέπει το προσωπικό διαχείρισης και πρώτη γραμμή να ανταποκριθούν στα πρότυπα της εταιρείας και να εξασφαλιστεί η επιτυχής λειτουργία του ναυπηγείου
 • Επίτευξη των στόχων της εταιρείας για έσοδα γενιάς κερδοφορία και προϋπολογισμού πρότυπα υπάλληλος κατακράτηση και ικανοποίηση των πελατών
 • Χειριστεί escalated ζητήματα, όπως απαιτείται
 • Παρέχει κατεύθυνση προς ομάδας σχετικά με τους δασμούς και τους στόχους
 • Εξασφαλίζει ασφαλές εργασιακό περιβάλλον είναι καταρτίζονται και διατηρούνται
 • Ιστορικό της Συνέλευσης της εταιρείας τους επιχειρησιακούς κανόνες και στόχους εσόδων
 • Πρέπει να είναι σε θέση να πολλαπλών καθηκόντων σε ένα γρήγορο ρυθμό περιβάλλον
 • Εξαιρετική γραπτή και λεκτικές δεξιότητες επικοινωνίας
 • Βάσεις δεδομένων προϊόντων του Microsoft Office υπολογιστή επάρκειας
 • Ιστορικό για την επιτυχία των στόχων εντός καθιερωμένη χρονοδιαγράμματα προτιμώμενα
 • Προετοιμασία συμβάσεων και να διαπραγματεύονται αναθεωρήσεις αλλαγές και προσθήκες σε συμβατικές συμφωνίες με αρχιτέκτονες σύμβουλοι πελάτες προμηθευτές και υπεργολάβους
 • Προετοιμασία και υποβολή εκθέσεων προόδου εκτιμήσεις του προϋπολογισμού ή κόστος αναφορές παρακολούθησης
 • Ερμηνεύουν και εξηγούν σχέδια και σύμβαση όρους στους εργαζομένους διοικητικό προσωπικό και τους πελάτες που αντιπροσωπεύουν ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος για την ανάπτυξη
 • Σχέδιο να οργανώσετε ή να κατευθύνει τις δραστηριότητες που ασχολούνται με την κατασκευή ή τη συντήρηση των δομών εγκαταστάσεις ή συστήματα

Σχετικά με την συνεργασία ομάδας

Επίσης ελέγξτε

Τοποθεσία επιθεωρητή εργασίας Περιγραφή δείγμα

Επιθεωρητές περιοχή του επιθεωρητή εργασίας Περιγραφή δείγμα τοποθεσίας επιβάλει πρότυπα κατασκευής και κώδικα κανονισμών κατά την επαλήθευση …