Rumah / Pentadbir / Penerangan tugas pengurus operasi / Peranan dan tanggungjawab sampel

Penerangan tugas pengurus operasi / Peranan dan tanggungjawab sampel

 • Menguruskan jumlah kerja dan perjawatan ramalan secara harian mingguan bulanan suku tahun dan tahunan bagi Kumpulan kerja unit operasi lebuhraya ini daripada Jabatan Kerja Raya
 • Menyediakan tenaga kerja pengurusan penjadualan dan beban yang mengimbangi keperluan untuk kerja-kerja puncak dan Lembah
 • Untuk membuat pelarasan dan syor-syor untuk penjadualan memaksimumkan Perkhidmatan dan kualiti dan untuk mencapai kepuasan pelanggan produktiviti Jadual pematuhan dan matlamat ekonomi
 • Membangunkan dan mengemaskini Daftar projek
 • Kajian dan kajian lukisan kontrak spesifikasi projek BOQ item
 • Pelaksanaan syarat kontrak dan syarat-syarat projek
 • Menjalankan penilaian kualiti kecekapan dan produktiviti dalam semua projek
 • Membangun dan mewujudkan dasar perolehan proses prosedur dan standard prestasi
 • Membangunkan rancangan perniagaan tahunan dan belanjawan bagi fungsi
 • Pengurus operasi perlu menghadiri mesyuarat dengan sub-kontraktor perunding dan kontraktor utama pelanggan
 • Melaksanakan kerja-kerja mengikut jadual perlaksanaan kerja yang diluluskan
 • Betul penyelarasan antara dalam dan sub-kontraktor untuk penyediaan bahan-bahan dan melaksanakan kerja-kerja mengikut Jadual pelaksanaan yang tepat pada masanya
 • Memastikan peruntukan yang sepatutnya tenaga manusia bahan dan peralatan sepanjang tempoh pelaksanaan projek
 • Pengurus operasi mempunyai tanggungjawab keseluruhan terhadap dengan sempurnanya dan penyerahan projek tepat pada masanya
 • Memastikan pelaksanaan kualiti oleh ujian pemeriksaan yang betul
 • Memastikan pelaksanaan Keselamatan dengan membangunkan pelan keselamatan yang betul
 • Memastikan kos projek adalah dalam lingkungan bajet
 • Meluluskan kos dan belanjawan keseluruhan serta aspek-aspek tertentu projek
 • Menyediakan penilaian dalam penyelarasan dengan Jabatan kawalan kos
 • Terbukti rekod keuntungan dengan Syarikat standard antarabangsa yang diiktiraf khususnya di timur tengah operasi projek
 • Pemahaman tentang undang-undang kontrak tempatan amat berguna
 • Sebagai Pengurus operasi anda akan bertanggungjawab untuk mencapai semua sasaran yang ditetapkan oleh dalam perniagaan kedai dan pekerja serta pelan pengurusan prestasi
 • Mengarah aktiviti-aktiviti fungsi operasi untuk memastikan bahawa piawaian perkhidmatan pelanggan dan kecekapan operasi akan dijaga pada setiap masa
 • Tracking trak tracking untuk memastikan penghantaran barang-barang yang betul tepat pada masanya dan mencapai kepuasan pelanggan memantau kawalan
 • Merekod dan memantau penggunaan operasi untuk memastikan penghantaran yang lancar dan tepat pada barang-barang
 • Dalaman interaksi berkala dengan pengangkutan memberi mengemas kini kemajuan terhadap objektif strategik dan melaporkan apa-apa perkara yang penting
 • Interaksi berkala dengan semua jabatan berkaitan yang terlibat dalam operasi untuk memberikan pandangan dan panduan yang berkaitan dengan bidang kerja memantau kemajuan operasi dan menyelesaikan isu-isu kritikal
 • Interaksi yang kerap dengan ahli-ahli pasukan langsung untuk mengurus dan menyelia prestasi fungsi memberikan bimbingan dan menguruskan operasi harian
 • Entiti kerajaan kontraktor luar pihak ketiga
 • Rancangan mengarahkan dan menyelia tugas-tugas anggota operasi lebuh raya
 • Kerja yang dilakukan di bawah arahan Pengarah Kerja Raya awam
 • Kerja-kerja dengan pihak pengurusan untuk berkomunikasi dan mengisi jadual dan pengecualian pemegang menetapkan keutamaan apabila diperlukan dan meluluskan jadual yang dibangunkan oleh penyelia
 • Ulasan keputusan yang berterusan kepada sasaran
 • Mengambil langkah-langkah pembetulan dengan kebenaran memuncak apabila diperlukan
 • Mengarahkan dan menyelia pembangunan rancangan kerja Tahunan yang menggariskan matlamat serta objektif keperluan pembinaan dan penyelenggaraan
 • Mengambil bahagian dalam harian mingguan bulanan dan tahunan proses perancangan mengikut kesesuaian
 • Melaksanakan semua tugas dan tanggungjawab secara berkesan dan tepat pada masanya selaras dengan dasar-dasar yang mantap untuk mencapai objektif secara keseluruhannya kedudukan ini
 • Projek-projek imej yang menguntungkan daripada Daerah untuk menggalakkan mempunyai matlamat dan objektif dan memupuk dan meningkatkan ramai mengenalinya dan penerimaan semua bidang usaha
 • Menjalankan lain-lain tugas dan tanggungjawab seperti yang dikehendaki atau diminta
 • Pengetahuan dan keupayaan untuk menggunakan komputer dan perisian yang diperlukan
 • Analitikal dan latar-belakang statistik
 • Kemahiran interpersonal dan komunikasi yang hebat
 • Berkebolehan berkomunikasi secara efektif kedua-duanya secara lisan dan bertulis
 • Keupayaan untuk berurusan dengan beberapa pembolehubah konkrit dan abstrak dalam bersenam pendekatan kepada masalah-masalah utama
 • Keupayaan untuk melaksanakan penghakiman decisiveness dan kreativiti yang diperlukan dalam keadaan kritikal dan tidak diduga yang melibatkan risiko yang sederhana kepada organisasi
 • Menyelaras dan memantau kerja-kerja di luar vendor kontraktor dan Perunding seperti yang diberikan
 • Prestasi kerja yang cemerlang memerlukan satu latar-belakang yang luas serta kemahiran dalam menyelaras kerja-kerja Jabatan
 • Chairman dan memperuntukkan sumber yang ada Ulasan dan menilai perkhidmatan penghantaran membuat cadangan untuk penambahbaikan dan memastikan peruntukan maksimum Perkhidmatan berkesan
 • Menguruskan dan mengambil bahagian dalam pembangunan dan pentadbiran bahagian bajet menyelia bajet untuk bahagian
 • Menyediakan bantuan kakitangan kompleks kepada Pengarah Kerja Raya awam menyediakan dan membentangkan Laporan kakitangan dan lain-lain surat-menyurat yang perlu
 • Menjalankan pelbagai penyelidikan kajian organisasi dan operasi kajian mengesyorkan perubahan kepada program-program yang diperuntukkan dasar dan prosedur yang sesuai
 • Koordinat diberikan Perkhidmatan dan aktiviti dengan bahagian-bahagian dan agensi-agensi luar dan pertubuhan
 • Monitor perubahan dalam peraturan dan teknologi yang boleh menjejaskan operasi melaksanakan polisi dan prosedur perubahan selepas mendapat kelulusan
 • Menerima menyiasat dan bertindak balas kepada masalah dan aduan anda dalam profesional cara mengenal pasti dan melaporkan penemuan dan mengambil tindakan pembetulan
 • Respons kepada operasi penyelenggaraan dan pembaikan situasi kecemasan seperti yang dikehendaki
 • Amalan pengurusan dan organisasi seperti yang digunakan untuk analisis pembangunan dan penilaian dasar-dasar program-program dan keperluan operasi bahagian yang diperuntukkan
 • Prinsip-prinsip umum pengurusan risiko yang berkaitan dengan fungsi-fungsi di kawasan yang diuntukkan
 • Keselamatan prinsip dan amalan kerja-kerja operasi yang diuntukkan
 • Prinsip-prinsip penyimpanan rekod dan prosedur
 • Pejabat moden mengamalkan kaedah dan peralatan komputer
 • Aplikasi komputer yang berkaitan dengan kerja-kerja
 • Kosa kata Bahasa Inggeris penggunaan tatabahasa ejaan dan tanda baca
 • Mengurus dan memantau projek-projek kompleks tepat pada masanya dan dalam bajet
 • Rancangan mengatur jadual berikan kajian dan menilai kerja-kerja kakitangan
 • Menilai dan membangunkan penambahbaikan dalam dasar-dasar operasi prosedur atau kaedah
 • Menganalisis dan menilai prosedur kaedah baru dan teknik operasi penyelidikan
 • Menyediakan laporan-laporan yang jelas dan ringkas surat-menyurat dasar prosedur dan bahan-bahan bertulis yang lain
 • Menganalisa mentafsir merumuskan dan membentangkan data dan maklumat teknikal dan pentadbiran yang berkesan
 • Mewujudkan dan mengekalkan pelbagai memfailkan rekod penyimpanan dan pengesanan sistem
 • Menyusun dan keutamaan dalam pelbagai projek dan beberapa tugas dengan cara yang efektif dan menepati masa menguruskan kerja sendiri set keutamaan dan memenuhi tarikh akhir masa kritikal
 • Gunakan kebijaksanaan inisiatif kebijaksanaan dan pertimbangan yang bebas dalam Garis Panduan prosedur dan undang-undang polisi am
 • Pengurus operasi mesti berupaya untuk menguruskan projek-projek yang mungkin melibatkan isu sensitif alam sekitar politik atau kakitangan
 • Pengurus operasi mempunyai tanggungjawab keseluruhan untuk memastikan bahawa semua obligasi dalam Perjanjian antara pelanggan dan Syarikat telah dipenuhi
 • Membawa pengurus operasi yang direka bentuk untuk perjanjian untuk memastikan bahawa projek tersebut dirancang diperolehi dibina dan ditauliahkan dalam waktu yang kos kualiti dan spesifikasi prestasi yang dipersetujui bersama dengan pelanggan
 • Pengurus operasi mewakili Syarikat semasa berurusan dengan pelanggan dan juga badan-badan lain seperti perunding kecil dan agensi-agensi kerajaan
 • Berkomunikasi secara berkala dengan semua pihak dalaman dan luaran melalui Mesyuarat bersemuka dan lain-lain
 • Mempastikan semua syarikat s kontrak dan undang-undang obligasi untuk memuaskan hati pelanggan
 • Pengurusan Syarikat terus menasihatkan pada peluang terawal daripada sebarang masalah dengan persepsi pelanggan s prestasi s Syarikat
 • Menyusun dan mengurus pasukan projek yang ditugaskan untuk lulus projek yang memastikan bahawa setiap ahli pasukan projek akan sepenuhnya faham Objektif projek
 • Memastikan bahawa sebarang PPE yang perlu diberikan kepada kakitangan
 • Menyelenggara rekod-rekod tapak Lawatan oleh kakitangan pasukan projek
 • Mengeluarkan arahan tugas kepada tugas pemimpin dan Pengurus Reka bentuk
 • Menganjurkan kajian projek mesyuarat pada selang yang tetap untuk mengkaji kemajuan sebenar kos untuk melengkapkan mengenal pasti masalah dan bersetuju tindakan pemulihan
 • Memastikan bahawa perbelanjaan dan pelaksanaan automasi dan kos dengan betul dipantau dikawal dan dilaporkan kepada pengurusan Syarikat dan kepada pelanggan mengikut kesesuaian
 • Mengenal pasti trend yang buruk yang mungkin mempengaruhi ramalan dalam program dan/atau kos dan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk mengurangkan mereka
 • Hadir di Syarikat s Mesyuarat operasi projek kajian bulanan untuk melaporkan atas status keseluruhan projek
 • Di mana berkenaan melawat tapak kerja pada selang yang tetap untuk mengkaji kemajuan Keselamatan sebenar sebenar
 • Keupayaan untuk pergerakan strategik pelan dan koordinat seluruh Kemudahan
 • Kemahiran organisasi dan kepimpinan yang kukuh untuk suasana kerja yang pelbagai rupa
 • Menggunakan gaya Mentor kepimpinan kejurulatihan untuk menyokong dan membangunkan pasukan operasi
 • Penyewaan Kereta Api membangun dan menyelia pengurusan dan barisan kakitangan untuk memenuhi piawaian Syarikat dan memastikan operasi limbungan
 • Memenuhi matlamat syarikat untuk hasil penjanaan keuntungan dan bajet Standard pekerja pengekalan dan kepuasan pelanggan
 • Menangani isu-isu yang bertambah seperti yang diperlukan
 • Menyediakan hala tuju kepada pasukan berkenaan tugas dan matlamat
 • Memastikan persekitaran kerja yang selamat ditubuhkan dan disenggarakan
 • Rekod mesyuarat Syarikat operasi piawaian dan matlamat hasil
 • Mesti berupaya untuk pelbagai tugas dalam sekitaran yang
 • Cemerlang yang ditulis dan kemahiran komunikasi lisan
 • Pangkalan data produk komputer kemahiran Microsoft Office
 • Rekod bagi memenuhi matlamat dalam tempoh masa yang ditetapkan diutamakan
 • Menyediakan kontrak dan berunding semakan perubahan dan penambahan terhadap perjanjian kontrak dengan Arkitek perunding pelanggan pembekal dan sub-kontraktor
 • Menyedia dan mengemukakan Laporan kemajuan anggaran belanjawan atau kos Penjejakan Laporan
 • Mentafsir dan menjelaskan pelan dan kontrak syarat pekerja-pekerja staf pentadbiran dan pelanggan-pelanggan yang mewakili pemilik atau pemaju
 • Rancangan mengatur atau mengarahkan aktiviti-aktiviti yang berkenaan dengan pembinaan atau penyenggaraan kemudahan struktur atau sistem

Mengenai kerjasama Kumpulan

Semak juga

Lokasi Inspektor kerja penerangan contoh

Lokasi tapak contoh keterangan kerja Inspektor Inspektor mengenakan peraturan-peraturan kod dan standard pembinaan semasa menentu sah …