Tsev / Court, Municipal, And License Clerks Job Description / Tus qauv dej num thiab cov hauj lwm

Court, Municipal, And License Clerks Job Description / Tus qauv dej num thiab cov hauj lwm

Perform office tasks regarding courts of of cities legislation, or governments accreditation companies and bureaus agencies. May make docket of cases to be named; risk-free info for judges and court; make write plans or by-laws regarding town or town authority; answer recognized correspondence; keep monetary files and records; concern licenses or allows; and record knowledge, render testing, or obtain expenses.

Txoj hauj lwm kev txawj xav

Tswv yim pab txog kev

Khij tseem

Cov neeg muag, Nyiaj txiag kev pab nrhiav hauj lwm hauj lwm / Raws li cov qauv thiab tso cai

Txhawb tej nyiaj txiag kev pab, xws li xws li nqi tsev, se, thiab cov kev nqis peev uas DVR yuav tau txais kev pab ntawm tuamtxhab …

sau ntawv cia

Koj email chaw nyob yuav tsis muab luam tawm. Search cim *