Tsev / Police And Sheriff’s Patrol Officers Job Description / Jobs And Responsibility Template

Police And Sheriff’s Patrol Officers Job Description / Jobs And Responsibility Template

Retain purchase and protect living and home by imposing ordinances and neighborhood, tribal, State, or National regulations. Perform mix of the next jobs: patrol a specific location; primary traffic; situation traffic summonses; investigate injuries; apprehend or function appropriate procedures of surfaces.

Txoj hauj lwm yuav tsum tau txawj

Tswv yim pab txog kev

Khij tseem

Cov neeg muag, Nyiaj txiag kev pab nrhiav hauj lwm hauj lwm / Raws li cov qauv thiab tso cai

Txhawb tej nyiaj txiag kev pab, xws li xws li nqi tsev, se, thiab cov kev nqis peev uas DVR yuav tau txais kev pab ntawm tuamtxhab …

sau ntawv cia

Koj email chaw nyob yuav tsis muab luam tawm. Search cim *