Tsev / Radar And Sonar Technicians Job Description / Tus qauv dej num thiab cov hauj lwm

Radar And Sonar Technicians Job Description / Tus qauv dej num thiab cov hauj lwm

Work equipment applying stereo or sound-wave technology to identify, course, and review things or normal phenomena of army interest. Includes opportunities , shipboard, and air-borne. Might conduct minor maintenance.

Txoj hauj lwm yuav tsum tau txawj

Tswv yim pab txog kev

Khij tseem

Cov neeg muag, Nyiaj txiag kev pab nrhiav hauj lwm hauj lwm / Raws li cov qauv thiab tso cai

Txhawb tej nyiaj txiag kev pab, xws li xws li nqi tsev, se, thiab cov kev nqis peev uas DVR yuav tau txais kev pab ntawm tuamtxhab …

sau ntawv cia

Koj email chaw nyob yuav tsis muab luam tawm. Search cim *